Skip to content

Analys

Analys 1758x1138

 

Riskanalys

Anactio arbetar med en etablerad riskhanteringsmodell som i princip bygger på faserna riskidentifiering, riskanalys, riskskattning och riskvärdering. Med riskhanteringsmodellen som verktyg hjälper vi kunden att systematisera och förskjuta säkerhetsarbetet från en reaktiv arbetsprocess mot en proaktiv arbetsprocess. Det är både Anactios och våra kunders uppfattning att den proaktiva arbetsprocessen bidrar till en ökad trygghet för medarbetarna samt en mer robust och riskmedveten organisation.

Uppdrag Nairobi

Hotbildsanalys

Anactio hjälper kunder med att bedöma och analysera latenta, konkreta och överförda hotbilder mot såväl organisation som person. Utfallet av hotbildsanalysen ligger sedan till grund för beslut om eventuella skyddsåtgärder. Beroende på tidspressen kan hotbildsanalysen ske i olika former, alltifrån den enskilda rådgivningen över telefon, med ett starkt inslag av intuitiv känsla och empiri, till den strategiska faktabaserade skrivna analysen.

 

Beslutsanalys

Beslutsanalysens främsta egenskap är att den delar upp ett beslutsproblem i mindre och mer överskådliga delar. Med en blandning av argumentation, analys, uppdelat problemstruktur och grafisk presentation går det att bygga ihop ett underlag för beslut, vilat på rationalitet och struktur.

Anactio arbetar med en unik beslutsmodell som i princip bygger på faserna – identifiering av problemet och de rimliga handlingsalternativen, strukturell analys, osäkerhetsanalys, nyttoanalys, optimeringsanalys och känslighetsanalys.

Uppdrag Beslutsanalys

 

Omvärldsanalys

Det som var verklighet igår kan vara historia idag. Anactio stöder därför kunden med att fånga förändringar i omvärlden som kan påverka säkerhetsläget för kundens medarbetare och verksamhet. Inriktningen på omvärldsanalysen är att strukturerat identifiera och värdera risktrender, riskaktörer och riskhändelser som kan ha en negativ påverkan på medarbetares hälsa, kundens egendom och kundens varumärke.

 Uppdrag Omvärldsanalys

»