Skip to content

Tjänster

Analys

Anactio hjälper kunden att bedöma och analysera latenta, konkreta och överförda hotbilder mot såväl organisation som person. Genom beprövad metodik och erfarenhet skapar vi underlag för kunden i dennes beslutsprocess.

Anactios utredningar täcker exempelvis in bakgrundskontroller vid nyanställningar, utredningar med anledning av kriminella handlingar eller oegentligheter, samt bolagsutredningar. Beroende på tidspress kan analysen ske i olika former, alltifrån den enskilda rådgivningen över telefon, till den strategiska faktabaserade analysen.

Utbildning

Anactio hjälper kunden att förbereda och träna sina medarbetare inför såväl lagkrav som hotfulla situationer som kan uppstå i samband med deras tjänsteutövning. Anactios utbildningar skapar medvetenhet och handlingsberedskap att möta hotfulla situationer i yrkesrollen, och söker öka medarbetarens och organisationen förmåga att hantera potentiella incidenter. Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar efter era önskemål, krav och förutsättningar.

Anactios utbildningar innefattar bland annat säkerhetsskyddsutbildning, utbildning inom taktisk kommunikation, hot och våld, sjukvårdsutbildning, och utbildning av personal som verkar i riskmiljöer.

Omvärldsbevakning

Anactio hjälper kunden att följa förändringar i omvärlden som kan ha effekter på medarbetare, organisation eller varumärke. Anactios systematiserade omvärldsbevakning är hotbaserad och kan ske fortlöpande eller inför och under en särskild händelse eller evenemang. Målet är att ge en tidig bild av trendförändringar och potentiella incidenter. Våra konsulter har stor erfarenhet av informationsinhämtning, och bedriver genom verktyg omvärldsbevakning dygnet runt.

Inom omvärldsbevakning genomför vi ofta också djupare omvärldsanalyser, med inriktningen att strukturerat identifiera och värdera risktrender, riskaktörer och riskhändelser.

Säkerhetskoordinering

Anactio bistår kunden med säkerhetskoordinering i allt från säkerhetsarbetet vid evenemang, till särskilda hotfulla situationer och resor. Anactios konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med hotbildsbaserad personsäkerhet, samt lång operativ erfarenhet av personskydd.

Säkerhetsskydd

Anactio hjälper kunden i dess säkerhetsskyddarbete. Utöver att bistå vid säkerhetsskyddsanalyser, hålla säkerhetsprövningsintervjuer och genomföra bakgrundskontroller kan Anactio nu erbjuda en webbaserad, interaktiv utbildning inom säkerhetsskydd.

“De kallar oss Antagonister” – interaktiv webbutbildning inom säkerhetsskydd

Webbutbildningen är framtagen tillsammans med produktionsbolaget Pophunters AB, som producerat film och interaktiva utbildningar inom säkerhet sedan 2011. ”De kallar oss Antagonister” är en interaktiv webbutbildning om säkerhetsskydd skräddarsydd för att tillgodose behoven hos både små och stora organisationer. Den är utformad för att fördjupa förståelsen av dagens säkerhetshot och sårbarheter, samt för att förse olika personalgrupper med nödvändig kunskap för att effektivt hantera dem.

Läs mer om utbildning och boka en demo här!

»