Skip to content

Stöd

Stöd 948x632

 

Krisstöd

För kriser på arbetsplatser finns det regelverk och krav på organisationers krishantering i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Anactio hjälper våra kunder i framtagandet av dessa rutiner samt genom utbildning av nyckelpersoner med uttalat ansvar. Vi stöttar även organisationen i individuellt krisstöd genom avlastande säkerhetssamtal på individnivå för att på så vis skapa en normalisering för att snabbt bringa ordning i kaos.

 

Utbildning

Anactio hjälper sina kunder med att förbereda och träna deras medarbetare inför situationer som kan uppstå i samband med deras tjänsteutövning. Det kan vara inför en resa till ett osäkert område någonstans i världen, skapa medvetenhet och handlingsberedskap att möta hotfulla situationer eller öka medarbetarens och organisationen förmåga att hantera krissituationer för att minimera skadeverkningar på person och organisation. Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar efter era önskemål, krav och förutsättningar.

Uppdrag Utbildning

 

Säkerhetsrevisor

Upplever ni att säkerhetsfrågor tar alltmer tid i anspråk? Saknar ni en fördjupad kunskap om säkerhetsfrågor eller saknar er organisation idag en tilldelad säkerhetsfunktion? Eller behöver er befintliga säkerhetsfunktion en extern rådgivande medarbetare? Tjänsten Säkerhetsrevisor innebär kortfattat att ni erhåller en extern säkerhetsfunktion till en fast månadskostnad. Säkerhetsrevisorn hjälper er att systematisera säkerhetsarbetet och anpassa det till er organisation. Återkommande och schemalagda avstämningsmöten utgör navet i säkerhetsrevisorns arbete och på dessa möten genomför vi tillsammans med kunden en revision av behov och resurser inom särskilda frågor.

 

Upphandling

Anactio är en oberoende aktör inom säkerhetsmarknaden och kan därför stödja kunden i upphandlingar av bevakningstjänster. Vi har en bra kunskap om bevakningstjänster och säkerhetsteknik och har sedan tidigare erfarenhet av upphandlingsprocesser inom området, såväl som kravställare och som leverantör.

»