Skip to content

Granskning

Granskning 1732x1155

 

Utredning

Genom vår samlade erfarenhet och de olika tjänster som vi erbjuder kan vi genomföra utredningar åt kunden. Utredningarna har oftast sin grund i någon form av brottslig handling. Vi hjälper kunden i processen kring polisanmälan genom att inhämta, analysera och sammanställa uppgifter som rör den brottsliga handlingen.

 

Bakgrundskontroll

Anactio hjälper sina kunder med granskning av personers och organisationers olika nätverk och regelefterlevnad. Exempelvis kan en bakgrundskontroll genomföras i samband med en nyanställning eller vid misstanke om oegentligheter i någon form.

 

Omvärldsbevakning

Anactio hjälper sina kunder att följa förändringar i omvärlden som kan ha effekter på kundens medarbetare eller organisation. Omvärldsbevakningen kan ske fortlöpande eller inför och under en särskild händelse. Anactios konsulter har stor erfarenhet av informationsinhämtning och omvärldsbevakningen knyts ofta även till analystjänsten “omvärldsanalys”.

 

Säker fastighet

Anactios konsulter har stor erfarenhet av att med säkerhetsåtgärder förbättra såväl den faktiska säkerheten i en fastighet som den upplevda tryggheten. Med en nulägesanalys som grund identifierar vi eventuella sårbarheter och tar fram förslag om tekniska och personella säkerhetslösningar för kundens fastigheter.

Uppdrag Säker fastighet

 

Intrångstester

Anactios konsulter har mångårig erfarenhet av att genomföra så kallade walk in-tester i kunders lokaler och anläggningar, såväl i kontorsmiljöer som på högsäkerhetsanläggningar. Målet med intrångstesterna är att i samverkan med kunden identifiera sårbarheter i kundens befintliga säkerhetslösningar och syftet är att skapa en robust och medveten säkerhetsmiljö anpassat till kundens verksamhet.

»