Skip to content

Services

Business_548x365

Analysis

Inom tjänsteområdet analys arbetar vi med beprövad metodik för att skapa underlag för kunden i deras beslutsprocess. Det kan handla om analys av en hotbild mot enskild medarbetare, risker kopplade till en särskild verksamhet eller framtagandet av underlag för strategiska beslut.

Support

Inom tjänsteområdet stöd avlastar och stödjer vi kunden i deras risk- och krishanteringsarbete. Det kan handla om att ge krisstöd till en enskild medarbetare, öka kundens kunskap och beredskap genom utbildning samt stärka kundens säkerhetsfunktion genom exempelvis revisioner och upphandlingsstöd.

 

Revision

Inom tjänsteområdet granskning hjälper vi kunden att hantera, värdera och utreda risk- och sårbarhetsfaktorer i verksamheten. Det kan handla om en utredning i samband med oegentligheter, bakgrundskontroll av individ eller organisation samt bevakning av händelser som kan komma att påverka kundens verksamhet.

 

Coordination

Inom tjänsteområdet koordinering hjälper vi kunden inom ramen för särskilda projekt. Det kan handla om kundens närvaro i en särskild riskmiljö, planering och stöd i samband med ett större evenemang eller att koordinera säkerheten i samband med kundens resor.

 

»